Herskindmodellen

 

 

Baggrund og beskrivelse

På Herskindskolen har vi siden 1985 haft engelsk på skemaet fra 3. kl. Fra 1990 har indskolingens tre klasser haft en halv, ugentlig lektion med engelske sange, remser, rim, lege osv., og fra 1994 har vi tilbudt tysk fra 5. kl. Fra 1996 har der omkring tysk været et tæt samarbejde med Silkeborg Seminarium. 4. årgangs-studerende med tysk linjefag har været i praktik i deres normale 6-ugers periode, men desuden fulgt enkelte klasser, fortrinsvis 5. klasser, hele året en time ugentligt. Dette samarbejde mellem skole og seminarium er udførligt rapporteret over en treårig periode (1996 –1999). Rapporten kan købes på Silkeborg Seminarium eller læses i Sprogbladet ”Praktisk Sprog” nr. 7/99. Her kan læses om vores foreløbige erfaringer.

Fra august 2014 er Herskindmodellen delvist blevet implementeret på samtlige skoler i Danmark med inførelsen af den store folkeskolereform.

Det er nu lovpligtigt, at alle elever skal have engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. kl. 

På Herskindskolen har vi dog beholdt engelsk fra 0. kl. og følger de vejledende timetal i forhold til tysk fra 5. kl.

Rent praktisk:

Timer, engelsk:                                                                                       Timer, tysk:

0. kl. 1 time                                                                                          

1. kl. 1 time

2. kl. 1 time

3.kl: 2 timer                                                                                             5.kl: 1 time

4.kl: 2 timer                                                                                             6.kl: 2 timer

5.kl: 2 timer                                                                                             7.kl: 3 timer

6.kl: 3 timer                                                                                             8.kl: 3 timer

7.kl: 3 timer                                                                                             9.kl: 3 timer

8.kl: 3 timer

9.kl: 3 timer

Pædagogisk Råd, skolens ledelse og skolebestyrelsen er enige om at fastholde denne model. Vi oplever, at børnene er parate og ivrige efter at komme i gang med fremmedsprogene. Noget tyder på, at den tidlige start med fremmedsprog gavner den enkelte elev, både fremmedsprogligt, alment, fagligt, socialt og personligt.

Det tilstræbes ved fagfordelingen, at engelsk og tysklæreren har klassen til andre fag. Det åbner mulighed for at ”servere” fremmedsproget i små portioner. Ofte arbejdes tværfagligt. I hvert fald tilstræber vi at skabe sammenhæng mellem indholdet i engelsk/tysk og klassens øvrige fag og emner.

Inden sprogstarten indbydes forældrene til et orienterende møde, hvor der bl.a. vises eksempler på, hvordan der arbejdes i den tidlige fremmedsprogsundervisning (videodokumentation).

Kodeord for den tidlige, sproglige stimulering:

SPROGLIG SELVTILLID: Gennem leg- og aktivitetspræget undervisning styrkes elevernes sproglige selvtillid. De oplever, at de ”lykkes” i fremmedsprogsundervisningen. LEGPRÆGET undervisning skal forstås bredt og dækker bl.a.: rim, remser, lege, spil, dialoger sange o.l. Eleverne opmuntres til daglig, sproglig produktion. Det vigtigste i startfasen er kommunikationen.

DIFFERENTIERING, VARIATION og FAGLIGHED er også centrale begreber.

Det legprægede (eller aktiverende) element forsøges fastholdt i hele forløbet. Det skal forstås således, at vi også i 8. og 9. klasse laver forløb med fx videoproduktion, tværfaglige forløb, mange dialogøvelser, sketches o.l., men vi læser og bearbejder selvfølgelig også tekster, arbejder med grammatik, skriftlig udtryksfærdighed og sprogforståelse. Elevernes SPROGLIGE SELVTILLID er stadig det centrale!

 

 

"Fremmedsprogslæseplan“ 

Indskolingsengelsk 0. – 2. kl.

Engelske  sange/sanglege, rim, remser, lege om og med kroppen, tal, farver, dyr, tøj, familien  begyndende dialoger.

Aktivitet, glæde, selvtillid, jorden gødes.

Engelsk 3.– 4.

Tysk 5. - 6. kl.

Engelske og tyske sange, rim, remser, små hverdagsdialoger,

lytteaktiviteter, små rollespil, videoproduktion, evt. engelsk og tysk i tværfaglige sammenhænge

Aktivitet, glæde sproglig selv-tillid (jeg kan bruge fremmed-sprog), aktivt ordforråd. Lytte – tale.

Engelsk 5.- 6. kl.

Tysk 7. kl.

Lette relevante tekster, elementær grammatik og sprogforståelse, når det falder naturligt. Samme aktiviteter som ovenfor, dog udbygget med  lette skriveaktiviteter

Som ovenfor, dog nu også læse. Overgangen til læseaktiviteterne kan være vanskelig og krævende for nogle elever. Det er vigtigt, at den sproglige selvtillid bevares, og at der stadig er mange forskellige aktiviteter. Det er vigtigt, at hver elev producerer fremmedsprog i stort set hver eneste time.

Engelsk 7.-8. kl.

Tysk 8.kl.

Ovenstående områder styrkes , uddybes og udvides

 

Som ovenfor. Sproglige aktiviteter kunne være produktion af egne videofilm, videooptage små sketchs, lave hørespil o.l.

Engelsk 9. kl.

Tysk 9. kl.

Der henvises til faghæfterne for engelsk og tysk.

 

 

Det er vigtigt også i 9.kl., på trods af forestående eksamen, projektopgave, erhvervspraktik, o.l., at fastholde elevernes sproglige selvtillid. Derfor er differentieringen uhyre vigtig (svage elever får evt. lydbånd med hjem til støtte, når de skal forberede tekster). Det er ligeledes vigtigt at have forløb, der er aktiverende og sætter eleven i centrum.  Sproglig produktion og aktivitet må også i afgangsklasserne have en central placering. Eleverne skulle gerne bevare lysten til videre i livet at tilegne fremmedsprog og tro på, de fortsat kan bruge og lære mere fremmedsprog .

Danmark er et lille land. Det er vigtigt for danskere at kunne sprog. Det er for os nøglen til kontakt over landegrænserne. Derfor er det af stor betydning, at vi i den danske folkeskole forbereder, at vores elever får mulighed for at få to fremmedsprog med i deres ”livsbagage”, oftest engelsk som første og tysk/fransk som andet fremmedsprog.

Kontakt med skoler i udlandet kan være en stor gevinst. Således har vi og vore elever haft stor glæde af et mangeårigt samarbejde med Amberley Parochial School i England og Hauptschule i Sulingen i Tyskland. Også samarbejde via Internettet med jævnaldrende, danske klasser kan anbefales.

 

Herskindskolen
Ladingvej 16
Herskind
8464  Galten

Skoleleder Kim Sørensen

kim.soerensen@skanderborgdk

Tlf.  87943250 

e-mail: herskindskolen@skanderborg.dk

Hjemmeside: www.herskindskolen.dk